Google+ Twitter Facebook

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla pomocy domowej z Ukrainy

02.11.2015, 19:03:04
Chcę zatrudnić obywatelkę Ukrainy u siebie w domu (jako pomoc domową). Wystąpiłyśmy o pozwolenie na pracę dla niej. Następnie muszę wystąpić o zezwolenie na jej pobyt w Polsce  (jej wiza kończy się na początku 2016 roku). Jakie dokumenty potwierdzające fakt jej zamieszkania w Polsce mam mieć ze sobą podczas wizyty w Biurze ds. Cudzoziemców.
 
Czy po podpisaniu z Ukrainką umowy o pracę muszę tę umowę gdzieś zarejestrować? Czy opłacanie ZUS-u jest konieczne? Kiedy mam ją zgłosić w Urzędzie Skarbowym, czy od razu po podpisaniu umowy?
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w obecnym stanie prawnym zbędne było składanie wniosku o udzielenie Cudzoziemce zezwolenia na pracę przez wojewodę. Zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą o cudzoziemcach właściwe jest złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – w postępowaniu tym zostanie wydana decyzja zezwalającą na pobyt w Polsce oraz na pracę na warunkach wskazanych w decyzji.
 
W tym miejscu należy wskazać, iż obywatele Ukrainy zatrudnieni przez osoby fizyczne przy pracach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub w charakterze pomocy domowej zwolnieni są z obowiązku przedstawiania opinii z Urzędu Pracy tzw. test rynku pracy. 
 
Składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Cudzoziemiec zobowiązany jest do przedłożenie umowy na podstawie, której będzie świadczył pracę, dowodu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego ważnego na dzień wydania decyzji oraz wykazania prawa do lokalu mieszkalnego.
 
Najczęściej osoby świadczące pracę w charakterze pomocy domowej zamieszkują wspólnie z osobą powierzającą pracę i co do zasady wystarczy wpisanie w umowie prawa do zamieszkania w danym lokalu przez okres trwania umowy. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sytuacji nie podjęcia pracy zgodnie z wydaną decyzją lub rozwiązania umowy o pracę Cudzoziemiec zobligowany jest do zgłoszenia tego faktu Wojewodzie właściwemu dla jego miejsca pobytu. Wojewoda w takiej sytuacji rozpocznie postępowanie mające na celu cofnięcie udzielonego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 
Mając na uwadze powyższe regulacje, jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa przy zatrudnieniu Cudzoziemca konieczne jest odprowadzenie należnych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ZUS.
 
Minimalna kwota jaką Cudzoziemiec powinien otrzymywać to 950 zł. Przy takiej wysokości zarobku brutto na umowie zlecenie konieczne jest odprowadzenie średniomiesięcznych składek w wysokości ok. 400 zł.
 
Po wydaniu pozytywnej decyzji zobligowana jest Pani do zgłoszenia siebie jako płatnika składek oraz pracownika jako ubezpieczonej.
  • Svitlana napisał(a): 06.12.2016, 21:58:20 Czy moge osoba zartudniona jako pomoc domowa sama płacic za siebie podatki.
  • Joanna napisał(a): 07.01.2016, 15:11:31 Przyznam, ze to jedna z lepiej skonstruowanych odpowiedzi na temat zatrudnienia obcokrajowca. Jestem w podobnej sytuacji, czyli po przejściu procedur związanych z legalizacją pobytu i pracy mogłam zatrudnić Pomoc Domową na kilka godzin w tygodniu.
    Jeśli chodzi o ZUS, to sytuacja jest jasna, a urzędnicy bardzo pomocni. Niestety gorzej w Urzędzie Skarbowym.
    Czy mogłoby się tu pojawić uzupełnienie z wyjaśnieniem kwestii odprowadzania podatku oraz rocznej deklaracji. jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, a Ukrainka jest zatrudniona na umowę zlecenie.
Twój komentarz
Opinie klientów